BIM = Better Information Management?

W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja infraBIM czyli BIM w Infrastrukturze Transportowej. Została ona zorganizowana przez fundację Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) ze wsparciem zespołu infraTEAM. W obradach uczestniczyło ponad 200 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową, środowisko akademickie, projektantów, geodetów, przedsiębiorstwa wykonawcze oraz dostawców rozwiązań IT. Zaprezentowano 15 referatów, dotyczących technologii BIM i jej wykorzystania do planowania, projektowania, budowy i zarządzania obiektami infrastruktury transportowej.

Dr Agata Ciołkosz-Styk podczas prezentacji

Dr Agata Ciołkosz-Styk, reprezentująca grupę HELLER, wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Information Asset Management a BIM”. W wystąpieniu dr Agata Ciołkosz-Styk zwróciła uwagę na znaczenie określenia BIM, który jest, niestety, dość powszechnie utożsamiany z techniką 3D. Bardzo wiele prezentacji i publikacji koncentruje się na odpowiednich narzędziach, promowanych przez producentów profesjonalnego oprogramowania. BIM zaś, co podkreślano podczas konferencji, ma znacznie szersze znaczenie jako metodyka zarządzania informacjami i jego rozumienie nie powinno być sprowadzane wyłącznie do kwestii narzędziowych.

Dr Agata Ciołkosz-Styk zauważyła, że w dyscyplinie Asset Management, w obu standardach: zarówno PAS55, jak również ISO 55000, informacja stanowi jeden z kluczowych zasobów, którymi dysponuje organizacja. Należy więc nią zarządzać wg określonych reguł. W celu uzyskania największych korzyści z BIM dla celów Infrastructure Asset Management konieczne jest skoncentrowanie się na pierwotnych celach, tzn. optymalizacji korzyści interesariuszy, a to wymaga czasami podjęcia wysiłków na rzecz wyzwolenia się z dyktatu producentów oprogramowania. Na szczęście, coraz silniejszy jest trend do racjonalnego traktowania BIM jako metodyki zarządzania informacjami i jedynie tam, gdzie jest to uzasadnione – wizualizacji 3D.

BIM stanowi zatem narzędzie, pozwalające optymalnie zarządzać zasobem, jakim jest informacja. Doskonałą ilustracją takiego podejścia do BIM są wytyczne brytyjskiego rządowego Departamentu Transportu (BIM Guidance for Infrastructure Bodies), w którym prowokacyjnie nazwano BIM: Better Information Management.

W Grupie HELLER podchodzimy do BIM tak, jak zalecają to międzynarodowe normy, które stanowią dla nas podstawowym drogowskaz. Traktujemy zarówno samo określenie BIM jako Better Information Management i odpowiednio integrujemy BIM w procesie zarządzania infrastrukturą. W ramach naszej działalności jesteśmy nastawieni na wsparcie zarówno właściciela infrastruktury, jak również zarządcy oraz innych podmiotów, aby we właściwy sposób wprowadzać BIM do ich organizacji. A mówiąc właściwy mamy na myśli zgodny z celami poszczególnych organizacji, ich poziomem dojrzałości i kontekstem w jakim operują.

Aby móc skutecznie realizować misję, jaką jest wspomaganie organizacji w zakresie optymalnego wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i środków, które zostały zamrożone w infrastrukturze, powołaliśmy Akademię INFRAMA - Infrastructure Asset Management Academy, w działaniach której BIM odgrywa bardzo istotny element.