Warsztaty poświęcone diagnostyce stanu nawierzchni (Wytyczne WDSN)

W dniach 2 i 3 kwietnia 2019 r. w podwarszawskim Zegrzu odbyły się Warsztaty poświęcone omówieniu Wytycznych Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dla dróg wojewódzkich (w skrócie WDSN). Warsztaty zostały zorganizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Grupę HELLER. W Warsztatach, oprócz przedstawicieli 15 zarządów dróg wojewódzkich, uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Dróg Publicznych z Ministerstwa Infrastruktury.

W wystąpieniu otwierającym Warsztaty Waldemar Królikowski, Dyrektor ZDW w Olsztynie, wyraził radość i satysfakcję, że dzięki bezprecedensowej dotąd współpracy sześciu województw, biorących udział w projekcie opracowania Wytycznych WDSN (oprócz ZDW w Olsztynie były to Zarządy w Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Bydgoszczy) nareszcie powstało opracowanie, wypełniające istniejącą do tej pory lukę. Dotychczas brakowało bowiem wytycznych planowania i realizacji diagnostyki, w tym także oceny stanu technicznego nawierzchni na drogach wojewódzkich.  Brak standardów diagnostyki stanu technicznego nawierzchni, uwzględniających uwarunkowania dróg wojewódzkich, uniemożliwiał lub poważnie utrudniał ich zarządcom racjonalne, długofalowe planowanie utrzymania dróg, korespondujące z coraz większymi oczekiwaniami użytkowników oraz społeczności lokalnej. Korzystanie ze standardów opracowanych dla dróg krajowych i ich doraźne modyfikowanie na potrzeby konkretnych projektów na drogach samorządowych jest w dłuższej perspektywie nieefektywne i nieuzasadnione. Uniemożliwia jakiekolwiek analizy porównawcze, kooperacje kilku zarządów oraz wymianę doświadczeń. Dlatego opracowanie wytycznych jest przełomowym projektem, dzięki któremu zarządcy dróg wojewódzkich zostali wyposażeni w standard wpierających ich nie tylko przy planowaniu diagnostyki, ale także w przygotowaniu dokumentów przetargowych oraz kontroli jakości pomiarów oraz wyników.  Wytyczne WDSN w sposób kompleksowy opisują proces zbierania danych diagnostycznych oraz ich oceny w dostosowaniu do potrzeb zarządców dróg wojewódzkich.

Wytyczne WDSN oraz ich wartość dla zarządców dróg wojewódzkich zostały zauważone również przez Ministerstwo Infrastruktury. Grzegorz Kuczaj, Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych w Departamencie Dróg Publicznych podkreślił, że Wytyczne WDSN stanowią bardzo cenną inicjatywę, dzięki której możliwe będzie porównywanie jakości dróg wojewódzkich pomiędzy poszczególnymi województwami, co do tej pory nie było możliwe ze względu na brak standardów w tym zakresie. Ministerstwo Infrastruktury doceniając oddolną inicjatywę województw i ich zaaranżowanie w przygotowanie standardu, jego jakość, a także fakt, że został on skonsultowany nie tylko z zarządami, ale także z rynkiem, planuje włączenie Wytycznych WDSN do opracowywanych Wytycznych Utrzymania Dróg Samorządowych.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, wskazał na wielorakie możliwości wykorzystania danych diagnostycznych, w tym w określaniu pozostałej trwałości nawierzchni. Argumentował, że błędem jest postrzeganie diagnostyki po stronie kosztów, ponieważ diagnostyka to przede wszystkim inwestycja, pozwalająca pozyskać wiedzę niezbędną m.in. do optymalnego planowania zabiegów utrzymaniowych. Zastosowanie diagnostyki jest zresztą znacznie szersze.

Sukces warsztatów nie polegał tylko na ukoronowaniu opracowania Wytycznych, pierwszego takiego opracowania dla dróg samorządowych, które w dodatku powstało z realnej potrzeby zarządców, sukces Warsztatów to także utworzenie platformy wymiany doświadczeń związanych z diagnostyką stanu technicznego pomiędzy zarządami dróg wojewódzkich. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy Warsztatów, dyskutowali różne, niekiedy kontrowersyjnie aspekty związane z planowaniem i realizacją diagnostyki, włączając zagadnienia związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego. W czasach, kiedy na utrzymanie infrastruktury drogowej przeznacza się coraz mniej pieniędzy, niezbędne jest wdrażanie skutecznych metod diagnostycznych dających wiedzę, w jaki sposób optymalnie wydatkować dostępne środki finansowe.

Program Warsztatów został dopełniony przez pokaz maszyn pomiarowych wykorzystywanych do pomiarów równości podłużnej oraz poprzecznej, makrotekstury, szorstkości oraz ugięć nawierzchni.

Dziękujemy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za powierzenie organizacji Warsztatów oraz ich merytorycznego prowadzenia Grupie HELLER . Wierzymy, że Warsztaty przyczyniły się do zwiększenia świadomości wśród zarządców dróg na temat korzyści wynikających z systematycznego wykonywania diagnostyki stanu technicznego nawierzchni, szczególnie w oparciu o jednolite standardy, odpowiadające potrzebom i możliwościom dróg wojewódzkich.

Tegoroczne Warsztaty zainicjowały cykl spotkań zarządców dróg wojewódzkich poświęconych diagnostyce i utrzymaniu dróg wojewódzkich. Uczestnicy spotkania ustalili, że przyszłoroczne Warsztaty będą poświęcone zagadnieniu wykorzystania danych diagnostycznych do planowania zabiegów utrzymaniowych.